جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی آغاز سال تحصیلی

تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۹۹
جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس با حضور معاون حمل و نقل شهرداری تهران برگزار شد.
عکاس: محسن روشن ده
جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 1

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 1

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 2

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 2

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 3

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 3

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 4

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 4

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 5

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 5

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 6

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 6

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 7

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 7

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 8

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 8

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 9

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 9

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 10

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 10

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 11

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 11

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 12

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 12

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید