جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس

تاریخ: ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس صبح امروز شنبه 15 شهریور 1399 و با حضور پیروز حناچی شهردار تهران در محل ساختمان کنترل ترافیک شهر تهران برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی
جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 1

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 1

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 2

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 2

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 3

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 3

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 4

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 4

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 6

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 6

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 7

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 7

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 8

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 8

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 9

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 9

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 11

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 11

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 13

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 13

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 15

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 15

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 16

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 16

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 17

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 17

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 18

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 18

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 20

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 20

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 21

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 21

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 22

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 22

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 23

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 23

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 25

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 25

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 26

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 26

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 27

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 27

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 28

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 28

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 29

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 29

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 30

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 30

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 31

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 31

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 33

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 33

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 34

جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی بازگشایی مدارس 34

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید