اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان

تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان جهت اعزام به مسابقات کاپ آسیا در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در محل پیست یخ بازار بزرگ ایران "آیس باکس" انجام شد.
عکاس: مجتبی صالح
اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 1

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 1

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 2

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 2

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 3

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 3

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 4

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 4

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 5

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 5

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 6

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 6

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 7

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 7

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 8

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 8

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 9

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 9

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 10

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 10

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 11

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 11

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 12

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 12

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 13

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 13

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 14

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 14

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 15

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 15

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 16

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 16

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 17

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 17

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 18

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 18

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 19

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 19

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 20

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 20

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 21

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 21

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 22

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 22

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 23

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 23

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 24

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 24

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 25

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 25

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 26

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 26

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 27

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 27

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 28

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 28

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 29

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 29

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 30

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 30

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 31

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 31

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 32

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 32

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 33

اولین دور انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ آقایان 33

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید