مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع)

تاریخ: ۹ شهریور ۱۳۹۹
مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.
عکاس: محسن دانک
مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 1

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 1

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 2

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 2

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 3

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 3

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 4

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 4

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 5

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 5

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 6

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 6

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 7

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 7

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 8

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 8

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 9

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 9

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 10

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 10

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 11

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 11

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 12

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 12

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 13

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 13

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 14

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 14

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 15

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 15

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 16

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 16

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 17

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 17

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 18

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 18

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 19

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 19

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 20

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 20

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 21

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 21

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 22

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 22

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 23

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 23

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 24

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 24

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 25

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید