بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم

تاریخ: ۱ شهریور ۱۳۹۹
به مناسبت روز پزشک امروز تورج فرهادی شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهرسالم بازدید نموده و ضمن خدا قوت از پزشکان تقدیر کرد.
عکاس: محمد برنو
بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 1

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 1

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 2

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 2

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 3

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 3

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 4

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 4

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 5

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 5

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 6

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 6

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 7

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 7

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 8

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 8

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 9

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 9

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 10

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 10

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 11

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 11

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 12

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 12

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 13

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 13

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 14

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 14

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 15

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 15

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 16

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 16

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 17

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 17

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 18

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 18

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 19

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 19

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 20

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 20

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 21

بازدید شهردار منطقه شش از بیمارستان فیروزگر و شرکت شهر سالم 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید