افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی

تاریخ: ۱ شهریور ۱۳۹۹
مراسم افتتاحیه پیت استاپ پیست اتومبیلرانی مجموعه ورزشی آزادی با با حضور دکتر صالحی امیری و دکتر علی نژاد برگزار شد.
عکاس: مجتبی صالح
افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 1

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 1

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 2

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 2

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 3

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 3

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 4

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 4

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 5

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 5

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 6

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 6

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 7

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 7

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 8

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 8

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 9

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 9

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 10

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 10

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 11

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 11

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 12

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 12

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 13

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 13

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 14

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 14

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 15

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 15

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 16

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 16

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 17

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 17

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 18

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 18

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 19

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 19

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 20

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 20

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 21

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 21

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 22

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 22

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 23

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 23

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 24

افتتاح پیت استاپ پیست اتومبیلرانی 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید