افتتاح مسیر ویژه دوچرخه پارک

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
با راه اندازی و افتتاح مسیر چهار کیلومتری دوچرخه در بوستان گفتگو، ممنوعیت ورود دوچرخه به این بوستان برطرف شد؛ همچنین در مراسم افتتاح این مسیر، از ۱۰ دوچرخه سوار برتر تهران که از اپلیکیشن دوچرخه استفاده می کنند تقدیر شد.
عکاس: محسن روشن ده
افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 1

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 1

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 2

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 2

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 3

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 3

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 4

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 4

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 5

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 5

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 6

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 6

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 7

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 7

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 8

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 8

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 9

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 9

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 10

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 10

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 11

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 11

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 12

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 12

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 13

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 13

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 14

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 14

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 15

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 15

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 16

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 16

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 17

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 17

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 18

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 18

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 19

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 19

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 20

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 20

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 21

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 21

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 22

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 22

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 23

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 23

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 24

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 24

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 25

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 25

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 26

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 26

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 27

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 27

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 28

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 28

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 29

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 29

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 30

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 30

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 31

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 31

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 32

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 32

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 33

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 33

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 34

افتتاح مسیر ویژه دوچرخه بوستان گفتگو 34

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید