نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی صبح امروز دوشنبه 20 مرداد 1399 و با حضور شرکت های دانش بنیان و فعالان توسعه صنعت حمل و نقل ریلی کشور در شرکت واگن سازی تهران برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی
نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 1

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 1

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 2

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 2

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 3

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 3

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 4

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 4

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 5

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 5

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 6

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 6

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 7

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 7

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 8

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 8

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 9

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 9

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 10

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 10

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 11

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 11

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 12

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 12

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 13

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 13

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 14

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 14

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 15

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 15

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 16

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 16

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 17

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 17

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 18

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 18

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 19

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 19

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 20

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 20

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 21

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 21

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 22

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 22

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 23

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 23

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 24

نمایشگاه دستاوردهای طراحی و ساخت در حوزه حمل و نقل ریلی 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید