دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
صبح یکشنبه 19 مرداد ، دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با حضور اکثر اعضا برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 1

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 1

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 2

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 2

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 3

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 3

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 6

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 6

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 7

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 7

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 9

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 9

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 10

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 10

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 11

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 11

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 14

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 14

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 15

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 15

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 16

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 16

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 17

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 17

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 18

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 18

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 19

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 19

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 20

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 20

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 23

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 23

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 25

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 25

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 27

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 27

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 28

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 28

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 30

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 30

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 32

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 32

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید