تماس تصویری شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
پیروز حناچی شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار , به منظور تبریک این روز با جمعی از خبرنگاران تماس تصویری برقرار کرد.
عکاس: مجتبی عرب زاده
تماس تصویری شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 1

تماس تصویری شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 1

تماس تصویری شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 3

تماس تصویری شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 3

تماس تصویری شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 4

تماس تصویری شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 4

تماس تصویری شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 5

تماس تصویری شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 5

تماس تصویری شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 6

تماس تصویری شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 6

تماس تصویری شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 7

تماس تصویری شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 7

تماس تصویری شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 8

تماس تصویری شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 8

تماس تصویری شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 9

تماس تصویری شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 9

تماس تصویری شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 10

تماس تصویری شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 10

تماس تصویری شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 11

تماس تصویری شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 11

تماس تصویری شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 12

تماس تصویری شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 12

تماس تصویری شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 13

تماس تصویری شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 13

تماس تصویری شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 14

تماس تصویری شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 14

تماس تصویری شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 15

تماس تصویری شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 15

تماس تصویری شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 16

تماس تصویری شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 16

تماس تصویری شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 17

تماس تصویری شهردار تهران به مناسبت روز خبرنگار 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید