سنگفرش کوچه جاویدی

تاریخ: ۴ مرداد ۱۳۹۹
با همت شهرداری منطقه ۱۲ عملیات سنگفرش کوچه جاویدی ( گذرمیرزا محمود وزیر) از ابتدای سال ۱۳۹۹ آغاز شده و اکنون در مراحل پایانی اتمام پروژه قرار دارد.
عکاس: محسن دانک
سنگفرش کوچه جاویدی 1

سنگفرش کوچه جاویدی 1

سنگفرش کوچه جاویدی 2

سنگفرش کوچه جاویدی 2

سنگفرش کوچه جاویدی 3

سنگفرش کوچه جاویدی 3

سنگفرش کوچه جاویدی 4

سنگفرش کوچه جاویدی 4

سنگفرش کوچه جاویدی 5

سنگفرش کوچه جاویدی 5

سنگفرش کوچه جاویدی 6

سنگفرش کوچه جاویدی 6

سنگفرش کوچه جاویدی 7

سنگفرش کوچه جاویدی 7

سنگفرش کوچه جاویدی 8

سنگفرش کوچه جاویدی 8

سنگفرش کوچه جاویدی 9

سنگفرش کوچه جاویدی 9

سنگفرش کوچه جاویدی 10

سنگفرش کوچه جاویدی 10

سنگفرش کوچه جاویدی 11

سنگفرش کوچه جاویدی 11

سنگفرش کوچه جاویدی 12

سنگفرش کوچه جاویدی 12

سنگفرش کوچه جاویدی 13

سنگفرش کوچه جاویدی 13

سنگفرش کوچه جاویدی 14

سنگفرش کوچه جاویدی 14

سنگفرش کوچه جاویدی 15

سنگفرش کوچه جاویدی 15

سنگفرش کوچه جاویدی 16

سنگفرش کوچه جاویدی 16

سنگفرش کوچه جاویدی 17

سنگفرش کوچه جاویدی 17

سنگفرش کوچه جاویدی 18

سنگفرش کوچه جاویدی 18

سنگفرش کوچه جاویدی 19

سنگفرش کوچه جاویدی 19

سنگفرش کوچه جاویدی 20

سنگفرش کوچه جاویدی 20

سنگفرش کوچه جاویدی 21

سنگفرش کوچه جاویدی 21

سنگفرش کوچه جاویدی 22

سنگفرش کوچه جاویدی 22

سنگفرش کوچه جاویدی 23

سنگفرش کوچه جاویدی 23

سنگفرش کوچه جاویدی 24

سنگفرش کوچه جاویدی 24

سنگفرش کوچه جاویدی 25

سنگفرش کوچه جاویدی 25

سنگفرش کوچه جاویدی 26

سنگفرش کوچه جاویدی 26

سنگفرش کوچه جاویدی 27

سنگفرش کوچه جاویدی 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید