نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق

تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۹
به مناسبت میلاد امام رضا (ع) مراسم نقاره زنی پنجشنبه 12 تیر 1399 در میدان مشق (سردر باغ ملی) برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 1

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 1

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 2

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 2

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 3

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 3

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 4

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 4

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 5

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 5

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 6

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 6

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 7

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 7

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 8

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 8

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 9

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 9

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 10

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 10

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 11

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 11

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 12

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 12

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 13

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 13

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 14

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 14

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 17

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 17

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 18

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 18

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 19

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 19

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 20

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 20

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 21

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 21

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 22

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 22

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 23

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 23

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 24

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 24

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 25

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 25

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 26

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 26

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 28

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 28

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 30

نقاره زنی میلاد امام رضا (ع) در میدان مشق 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید