بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر

تاریخ: ۹ تیر ۱۳۹۹
مهندس علی امام مدیرعامل راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) ظهر دوشنبه نهم تیر 1399 با حضور در آژانس عکس تهران و استودیو شهر، از روند تولید محتوا در این بخش ها بازدید به عمل آوردند.
عکاس: سعید ربیعی
بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 1

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 1

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 2

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 2

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 3

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 3

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 4

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 4

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 5

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 5

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 6

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 6

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 8

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 8

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 9

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 9

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 10

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 10

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 11

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 11

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 12

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 12

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 13

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 13

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 14

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 14

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 15

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 15

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 16

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 16

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 19

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 19

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 20

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 20

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 21

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 21

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 22

بازدید مدیرعامل مترو از آژانس عکس تهران و استودیو شهر 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید