بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه

تاریخ: ۷ تیر ۱۳۹۹
پیروز حناچی شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه تهران بازدید کرد.
عکاس: شایان محرابی
بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 1

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 1

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 2

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 2

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 6

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 6

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 8

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 8

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 9

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 9

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 10

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 10

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 11

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 11

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 12

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 12

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 13

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 13

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 14

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 14

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 15

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 15

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 16

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 16

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 17

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 17

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 18

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 18

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 19

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 19

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 20

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 20

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 21

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 21

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 24

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 24

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 26

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 26

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 27

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 27

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 30

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 30

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 31

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 31

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 32

بازدید شهردار تهران از مرکز اسناد بلدیه 32

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید