دختران سرزمین مادری ام

تاریخ: ۳ تیر ۱۳۹۹
برای همه دختران ایران زمین؛ محدودیت‌ها از یک سو و ضعف سیستم مدیریتی از سوی دیگر ورزش بانوان را در سال‌های اخیر بیش از پیش به حاشیه راند اما زنان و دختران ایرانی میدان رقابت را خالی نکرده اند و برای سهم خود از ورزش همچنان می‌جنگند. دختران سرزمین مادری با وجود همه موانع سال‌هاست از عرصه رقابت‌های داخلی فراتر رفته و در رشته‌های مختلف ورزشی در دنیا هم درخشیدند و نام ایران را سربلند کردند. متن: مرجان حاجی رحیمی
عکاس: پرتو جغتایی
دختران سرزمین مادریم 1

دختران سرزمین مادریم 1

دختران سرزمین مادریم 2

دختران سرزمین مادریم 2

دختران سرزمین مادریم 3

دختران سرزمین مادریم 3

دختران سرزمین مادریم 4

دختران سرزمین مادریم 4

دختران سرزمین مادریم 5

دختران سرزمین مادریم 5

دختران سرزمین مادریم 6

دختران سرزمین مادریم 6

دختران سرزمین مادریم 7

دختران سرزمین مادریم 7

دختران سرزمین مادریم 8

دختران سرزمین مادریم 8

دختران سرزمین مادریم 9

دختران سرزمین مادریم 9

دختران سرزمین مادریم 11

دختران سرزمین مادریم 11

دختران سرزمین مادریم 12

دختران سرزمین مادریم 12

دختران سرزمین مادریم 13

دختران سرزمین مادریم 13

دختران سرزمین مادریم 14

دختران سرزمین مادریم 14

دختران سرزمین مادریم 15

دختران سرزمین مادریم 15

دختران سرزمین مادریم 16

دختران سرزمین مادریم 16

دختران سرزمین مادریم 17

دختران سرزمین مادریم 17

دختران سرزمین مادریم 18

دختران سرزمین مادریم 18

دختران سرزمین مادریم 19

دختران سرزمین مادریم 19

دختران سرزمین مادریم 20

دختران سرزمین مادریم 20

دختران سرزمین مادریم 21

دختران سرزمین مادریم 21

دختران سرزمین مادریم 22

دختران سرزمین مادریم 22

دختران سرزمین مادریم 23

دختران سرزمین مادریم 23

دختران سرزمین مادریم 24

دختران سرزمین مادریم 24

دختران سرزمین مادریم 25

دختران سرزمین مادریم 25

دختران سرزمین مادریم 26

دختران سرزمین مادریم 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید