آخرین کسوف قرن چهاردهم

تاریخ: ۱ تیر ۱۳۹۹
آخرین خورشیدگرفتگی قرن چهاردهم در ساعت 9:05 صبح امروز یکشنبه اول تیرماه 1399 رخ داد. بیشترین مقدار گرفتگی در ساعت 10:20 و آخرین تماس در ساعت 11:37 بود. این خورشیدگرفتگی در بیشتر مناطق کشور قابل مشاهده بود.
عکاس: سعید ربیعی

آخرین کسوف قرن چهاردهم 1

آخرین کسوف قرن چهاردهم 2

آخرین کسوف قرن چهاردهم 3

آخرین کسوف قرن چهاردهم 4

آخرین کسوف قرن چهاردهم 5

آخرین کسوف قرن چهاردهم 6

آخرین کسوف قرن چهاردهم 7

آخرین کسوف قرن چهاردهم 8

آخرین کسوف قرن چهاردهم 9

آخرین کسوف قرن چهاردهم 10

آخرین کسوف قرن چهاردهم 11

آخرین کسوف قرن چهاردهم 12

آخرین کسوف قرن چهاردهم 13

آخرین کسوف قرن چهاردهم 14

آخرین کسوف قرن چهاردهم 15

آخرین کسوف قرن چهاردهم 16

آخرین کسوف قرن چهاردهم 17

آخرین کسوف قرن چهاردهم 18

آخرین کسوف قرن چهاردهم 19

آخرین کسوف قرن چهاردهم 20

آخرین کسوف قرن چهاردهم 22

آخرین کسوف قرن چهاردهم 23

آخرین کسوف قرن چهاردهم 24

آخرین کسوف قرن چهاردهم 25

آخرین کسوف قرن چهاردهم 26

آخرین کسوف قرن چهاردهم 27

آخرین کسوف قرن چهاردهم 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید