آخرین کسوف قرن چهاردهم

۱ تیر ۱۳۹۹
آخرین خورشیدگرفتگی قرن چهاردهم در ساعت 9:05 صبح امروز یکشنبه اول تیرماه 1399 رخ داد. بیشترین مقدار گرفتگی در ساعت 10:20 و آخرین تماس در ساعت 11:37 بود. این خورشیدگرفتگی در بیشتر مناطق کشور قابل مشاهده بود.
سعید ربیعی
http://www.tehranpicture.ir/u/5sf