علف زنی بوستانهای تهران برای مقابله با آتش سوزی

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
عملیات علف زنی در بوستان های جنگلی پایتخت جهت جلوگیری از آتش سوزی های احتمالی در آستانه ی فصل تابستان انجام شد.
عکاس: حمید رضا حسن پور-محسن قربانلو

علف زنی بوستانهای تهران برای مقابله با آتش سوزی 1

علف زنی بوستانهای تهران برای مقابله با آتش سوزی 2

علف زنی بوستانهای تهران برای مقابله با آتش سوزی 3

علف زنی بوستانهای تهران برای مقابله با آتش سوزی 4

علف زنی بوستانهای تهران برای مقابله با آتش سوزی 5

علف زنی بوستانهای تهران برای مقابله با آتش سوزی 6

علف زنی بوستانهای تهران برای مقابله با آتش سوزی 7

علف زنی بوستانهای تهران برای مقابله با آتش سوزی 8

علف زنی بوستانهای تهران برای مقابله با آتش سوزی 9

علف زنی بوستانهای تهران برای مقابله با آتش سوزی 10

علف زنی بوستانهای تهران برای مقابله با آتش سوزی 11

علف زنی بوستانهای تهران برای مقابله با آتش سوزی 12

علف زنی بوستانهای تهران برای مقابله با آتش سوزی 13

علف زنی بوستانهای تهران برای مقابله با آتش سوزی 14

علف زنی بوستانهای تهران برای مقابله با آتش سوزی 15

علف زنی بوستانهای تهران برای مقابله با آتش سوزی 16

علف زنی بوستانهای تهران برای مقابله با آتش سوزی 17

علف زنی بوستانهای تهران برای مقابله با آتش سوزی 18

علف زنی بوستانهای تهران برای مقابله با آتش سوزی 19

علف زنی بوستانهای تهران برای مقابله با آتش سوزی 20

علف زنی بوستانهای تهران برای مقابله با آتش سوزی 21

علف زنی بوستانهای تهران برای مقابله با آتش سوزی 22

علف زنی بوستانهای تهران برای مقابله با آتش سوزی 23

علف زنی بوستانهای تهران برای مقابله با آتش سوزی 24

علف زنی بوستانهای تهران برای مقابله با آتش سوزی 25

علف زنی بوستانهای تهران برای مقابله با آتش سوزی 26

علف زنی بوستانهای تهران برای مقابله با آتش سوزی 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید