شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
صبح امروز 12 خرداد 1399 شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در محل پردیس سینمایی ملت برگزار شد
عکاس: محسن روشن ده
شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 1

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 1

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 2

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 2

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 3

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 3

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 4

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 4

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 5

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 5

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 6

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 6

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 7

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 7

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 8

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 8

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 9

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 9

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 10

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 10

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 11

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 11

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 12

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 12

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 13

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 13

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 14

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 14

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 15

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 15

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 16

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 16

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 17

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 17

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 18

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 18

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 19

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 19

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 20

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 20

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 21

شصت و هفتمین نشست شورای مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید