همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو"

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
همایش آموزشی توجیهی فعالیت های ورزشی شهرداری تهران در پسا کرونا "ورزش از نو". این همایش یک روزه با حضور مدیران مجموعه های ورزشی سازمان ورزش شهرداری تهران و با هدف افزایش آمادگی هرچه بیشتر مجموعه های ورزشی جهت بازگشایی از ۱۷ خرداد ماه برگزار شد.
عکاس: سعید زارعیان
همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 1

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 1

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 2

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 2

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 3

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 3

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 4

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 4

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 5

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 5

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 6

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 6

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 7

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 7

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 8

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 8

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 9

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 9

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 10

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 10

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 11

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 11

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 12

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 12

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 13

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 13

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 14

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 14

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 15

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 15

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 16

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 16

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 17

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 17

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 18

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 18

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 19

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 19

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 20

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 20

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 21

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 21

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 22

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 22

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 23

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 23

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 24

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 24

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 25

همایش یکروزه آموزشی و توجیهی "ورزش از نو" 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید