دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به ریاست محسن هاشمی یکشنبه 11 خرداد 1399 برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 1

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 1

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 2

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 2

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 3

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 3

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 4

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 4

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 5

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 5

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 6

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 6

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 7

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 7

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 8

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 8

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 9

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 9

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 10

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 10

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 11

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 11

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 12

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 12

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 13

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 13

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 14

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 14

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 15

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 15

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 16

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 16

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 17

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 17

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 18

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 18

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 19

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 19

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 20

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 20

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 21

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 21

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 22

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 22

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 23

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 23

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 24

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 24

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 25

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 25

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 26

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 26

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 27

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 27

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 28

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید