افتتاح ٧ زمین ورزشى در منطقه ١٦

تاریخ: ۹ خرداد ۱۳۹۹
هفت زمین ورزشی صبح امروز جمعه نهم خرداد ماه در منطقه 16 با حضور حجت نظری رئیس کمیسیون ورزشی شورای شهر تهران افتتاح شد.
عکاس: سعید زارعیان
افتتاح 7 زمین ورزشی با حضور رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر تهران 1

افتتاح 7 زمین ورزشی با حضور رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر تهران 1

افتتاح 7 زمین ورزشی با حضور رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر تهران 2

افتتاح 7 زمین ورزشی با حضور رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر تهران 2

افتتاح 7 زمین ورزشی با حضور رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر تهران 3

افتتاح 7 زمین ورزشی با حضور رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر تهران 3

افتتاح 7 زمین ورزشی با حضور رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر تهران 4

افتتاح 7 زمین ورزشی با حضور رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر تهران 4

افتتاح 7 زمین ورزشی با حضور رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر تهران 5

افتتاح 7 زمین ورزشی با حضور رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر تهران 5

افتتاح 7 زمین ورزشی با حضور رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر تهران 8

افتتاح 7 زمین ورزشی با حضور رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر تهران 8

افتتاح 7 زمین ورزشی با حضور رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر تهران 9

افتتاح 7 زمین ورزشی با حضور رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر تهران 9

افتتاح 7 زمین ورزشی با حضور رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر تهران 10

افتتاح 7 زمین ورزشی با حضور رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر تهران 10

افتتاح 7 زمین ورزشی با حضور رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر تهران 11

افتتاح 7 زمین ورزشی با حضور رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر تهران 11

افتتاح 7 زمین ورزشی با حضور رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر تهران 13

افتتاح 7 زمین ورزشی با حضور رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر تهران 13

افتتاح 7 زمین ورزشی با حضور رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر تهران 14

افتتاح 7 زمین ورزشی با حضور رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر تهران 14

افتتاح 7 زمین ورزشی با حضور رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر تهران 15

افتتاح 7 زمین ورزشی با حضور رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر تهران 15

افتتاح 7 زمین ورزشی با حضور رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر تهران 17

افتتاح 7 زمین ورزشی با حضور رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر تهران 17

افتتاح 7 زمین ورزشی با حضور رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر تهران 18

افتتاح 7 زمین ورزشی با حضور رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر تهران 18

افتتاح 7 زمین ورزشی با حضور رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر تهران 19

افتتاح 7 زمین ورزشی با حضور رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر تهران 19

افتتاح 7 زمین ورزشی با حضور رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر تهران 20

افتتاح 7 زمین ورزشی با حضور رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر تهران 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید