نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع)

تاریخ: ۶ خرداد ۱۳۹۹
حرم عبدالعظیم حسنی(ع) که بدلیل جلوگیری از شیوع بیماری کرونا بسته بود، بعد از 70 روز با رعایت نکات بهداشتی بازگشایی شد.
عکاس: شایان محرابی
نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 1

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 1

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 2

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 2

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 3

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 3

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 4

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 4

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 5

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 5

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 6

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 6

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 7

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 7

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 8

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 8

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 9

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 9

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 10

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 10

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 11

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 11

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 12

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 12

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 13

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 13

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 14

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 14

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 15

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 15

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 16

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 16

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 17

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 17

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 18

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 18

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 19

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 19

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 20

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 20

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 21

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 21

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 22

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 22

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 23

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 23

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 24

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 24

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 25

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 25

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 26

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 26

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 27

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 27

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 28

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 28

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 29

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 29

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 30

نخستین روز بازگشایی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید