ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6

تاریخ: ۱ خرداد ۱۳۹۹
باشروع فاز جدید کاهش محدودیت های اجتماعی ناشی از کرونا مدارس مساجد کلیساها و کلانتر ی های سطح شهرداری منطقه شش ضد عفونی شدند.
عکاس: محمد علی برنو
ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 1

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 1

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 2

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 2

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 3

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 3

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 4

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 4

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 5

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 5

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 6

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 6

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 7

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 7

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 8

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 8

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 9

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 9

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 10

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 10

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 11

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 11

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 12

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 12

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 13

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 13

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 14

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 14

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 15

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 15

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 16

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 16

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 17

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 17

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 18

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 18

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 19

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 19

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 20

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 20

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 21

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 21

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 22

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 22

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 23

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 23

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 24

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 24

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 25

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 25

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 26

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 26

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 27

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 27

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 28

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 28

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 29

ضد عفونى مساجد و کلیساهاى منطقه 6 29

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید