آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس

تاریخ: ۱ خرداد ۱۳۹۹
آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس عصر روز چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه در کلینیک تخصصی باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس انجام شد.
عکاس: مجتبی صالح
آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 1

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 1

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 2

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 2

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 3

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 3

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 4

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 4

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 5

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 5

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 6

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 6

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 7

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 7

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 8

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 8

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 9

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 9

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 10

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 10

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 11

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 11

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 12

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 12

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 13

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 13

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 14

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 14

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 15

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 15

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 16

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 16

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 17

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 17

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 18

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 18

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 19

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 19

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 20

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 20

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 21

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 21

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 22

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 22

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 23

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 23

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 24

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 24

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 25

آزمایش و تست تشخیص کرونا ویژه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید