ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
ویژه برنامه باغ رمضان با حضور پیروز حناچی شهردار تهران در ارضی عباس آباد برگزار شد.
عکاس: نیما بزرگمهری فرد
ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 1

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 1

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 2

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 2

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 3

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 3

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 4

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 4

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 5

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 5

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 6

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 6

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 7

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 7

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 8

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 8

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 9

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 9

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 10

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 10

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 12

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 12

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 13

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 13

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 14

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 14

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 15

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 15

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 16

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 16

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 17

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 17

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 18

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 18

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 19

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 19

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 20

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 20

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 21

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 21

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 22

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 22

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 23

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 23

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 24

ویژه برنامه باغ رمضان با حضور شهردار تهران 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید