بارش باران در آخرین روز اردیبهشت -2

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
بارش باران در آخرین روز اردیبهشت، به هوای تهران طراوت و شادابی بخشید.
سعید ربیعی
http://www.tehranpicture.ir/u/4i3