عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی

تاریخ: ۱ خرداد ۱۳۹۹
همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان مشاغلی هستند که در زمان افطار و سحر باید در محل کار خود حضور داشته باشند که یکی از این مشاغل رانندگان اتوبوس های شهری هستند.
عکاس: سعید ربیعی
عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 1

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 1

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 2

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 2

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 3

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 3

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 4

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 4

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 5

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 5

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 6

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 6

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 7

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 7

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 8

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 8

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 9

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 9

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 10

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 10

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 11

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 11

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 12

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 12

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 13

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 13

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 14

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 14

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 15

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 15

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 16

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 16

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 17

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 17

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 18

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 18

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 19

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 19

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 20

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 20

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 21

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 21

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 22

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 22

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 23

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 23

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 24

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 24

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 25

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 25

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 26

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 26

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 27

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 27

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 28

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 28

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 29

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 29

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 30

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 30

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 31

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 31

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید