بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه

تاریخ: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
صبح امروز 30 اردیبهشت 1399، جمعی از خبرنگاران رسانه های مختلف از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه و مراحل دفن زباله های بیمارستانی بازدید کردند.
عکاس: علیرضا برهانی
بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 1

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 1

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 2

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 2

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 3

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 3

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 4

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 4

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 5

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 5

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 6

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 6

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 7

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 7

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 8

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 8

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 9

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 9

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 10

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 10

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 11

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 11

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 12

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 12

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 13

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 13

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 14

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 14

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 15

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 15

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 16

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 16

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 17

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 17

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 18

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 18

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 19

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 19

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 20

بازدید خبرنگاران از مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید