مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم

تاریخ: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم با رعایت فاصله گذاری اجتماعی در خودروهای شهروندان تهرانی برگزار شد.
عکاس: محمد دلکش
مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 2

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 2

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 3

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 3

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 4

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 4

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 5

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 5

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 7

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 7

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 8

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 8

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 9

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 9

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 10

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 10

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 11

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 11

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 12

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 12

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 13

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 13

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 14

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 14

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 15

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 15

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 16

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 16

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 21

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 21

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 22

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 22

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 24

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 24

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 25

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 25

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 26

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 26

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 27

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 27

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 28

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 28

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 29

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 29

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 30

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 30

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 31

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 31

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 33

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 33

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 35

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 35

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 36

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 36

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 38

مراسم شب احیا بیست و سوم ماه مبارک رمضان در پارکینگ پارک ارم 38

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید