مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع)

تاریخ: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) با رعایت فاصله گذاری اجتماعی در میدان فلسطین برگزار شد.
عکاس: محمد دلکش
مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 2

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 2

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 3

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 3

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 4

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 4

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 5

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 5

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 6

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 6

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 7

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 7

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 8

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 8

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 9

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 9

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 11

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 11

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 12

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 12

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 13

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 13

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 14

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 14

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 15

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 15

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 16

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 16

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 17

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 17

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 18

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 18

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 19

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 19

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 20

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 20

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 21

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 21

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 23

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 23

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 25

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 25

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 26

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 26

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 27

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 27

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 28

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 28

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 31

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 31

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 33

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 33

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 36

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 36

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 37

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 37

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 39

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 39

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 40

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 40

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 41

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 41

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 42

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 42

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 43

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد امام صادق(ع) 43

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید