جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران

تاریخ: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
جلسه شورای معاونان به ریاست پیروز حناچی شهردار تهران دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 1

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 1

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 2

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 2

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 3

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 3

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 4

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 4

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 8

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 8

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 9

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 9

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 11

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 11

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 12

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 12

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 13

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 13

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 14

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 14

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 20

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 20

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 21

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 21

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 22

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 22

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 25

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 25

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 26

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 26

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 27

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 27

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 28

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 28

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 29

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 29

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 30

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 30

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 31

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 31

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 32

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 32

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 33

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 33

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 34

جلسه شورای معاونان به ریاست شهردار تهران 34

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید