اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه

تاریخ: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران به منظور ایجاد فاصله ایمن و مطمئن و کنترل شیوع ویروس کرونا در حال اجراست.
عکاس: سعید ربیعی

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 1

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 2

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 3

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 4

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 5

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 6

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 7

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 8

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 9

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 10

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 11

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 12

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 13

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 14

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 15

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 16

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 17

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 18

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 19

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 20

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 21

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 22

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 23

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 24

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 25

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 26

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 27

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 28

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 29

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 31

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 32

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 33

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 34

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 35

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 36

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در میدان میوه و تره بار صادقیه 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید