افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران

تاریخ: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
عکاس: علی گلدوز
افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 1

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 1

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 2

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 2

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 3

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 3

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 4

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 4

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 5

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 5

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 6

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 6

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 7

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 7

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 8

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 8

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 9

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 9

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 10

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 10

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 11

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 11

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 12

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 12

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 13

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 13

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 14

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 14

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 15

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 15

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 16

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 16

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 17

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 17

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 18

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 18

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 19

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 19

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 20

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 20

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 21

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 21

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 22

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 22

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 23

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 23

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 24

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 24

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 25

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 25

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 26

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 26

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 27

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 27

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 28

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 28

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 29

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 29

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 30

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 30

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 31

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 31

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 32

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 32

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 33

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران 33

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران

افتتاح پروژه های فرهنگی،اجتماعی و عمرانی منطقه 21 توسط شهردار تهران

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید