جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند

تاریخ: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
حوالی ساعت یک بامداد زلزله ۵ ریشتری روستای زیارت شهرستان دماوند در شمال شرق تهران را لرزاند. شدت این زلزله در شهر تهران و شهرهای اطراف پایتخت احساس شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده
جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 1

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 1

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 2

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 2

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 3

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 3

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 4

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 4

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 5

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 5

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 6

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 6

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 7

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 7

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 8

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 8

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 1

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 1

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 2

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 2

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 3

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 3

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 4

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 4

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 5

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 5

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 6

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 6

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 7

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 7

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 8

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 8

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 9

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 9

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 10

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 10

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 11

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 11

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 12

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 12

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 13

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 13

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 14

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 14

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 15

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 15

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 16

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 16

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 18

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 18

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 19

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 19

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 20

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 20

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 21

جلسه اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران جهت زلزله دماوند 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید