فعالیت مراکز معاینه فنی خودرو در دوران قرنطینه

تاریخ: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
مراکز معاینه فنی خودرو پس از گذشت حدود دوماه از شروع قرنطینه به دلیل بیماری کرونا همچنان خدمات خود را با رعایت نکات بهداشتی به شهروندان پایتخت ارائه می دهند.
عکاس: سعید ربیعی
مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 1

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 1

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 2

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 2

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا3

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا3

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 4

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 4

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 5

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 5

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 6

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 6

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 7

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 7

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 8

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 8

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 9

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 9

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 10

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 10

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 11

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 11

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 12

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 12

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 13

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 13

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 14

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 14

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 15

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 15

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 16

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 16

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 17

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 17

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 18

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 18

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 19

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 19

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 20

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 20

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا21

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا21

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 22

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 22

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 23

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 23

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 24

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 24

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 25

مراکز معاینه فنی پس از قرنطینه کرونا 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید