طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو

تاریخ: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
در راستای حفظ سلامت مسافران و پرسنل این شرکت و صیانت از بهداشت و سلامت عمومی نسبت به انجام ضدعفونی و نظافت ایستگاه ها و قطارهای مترو طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو در حال انجام است.
عکاس: شایان محرابی
طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 1

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 1

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 2

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 2

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 3

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 3

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 4

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 4

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 5

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 5

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 6

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 6

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 7

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 7

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 8

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 8

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 9

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 9

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 10

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 10

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 11

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 11

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 12

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 12

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 13

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 13

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 14

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 14

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 15

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 15

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 16

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 16

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 17

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 17

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 18

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 18

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 19

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 19

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 20

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 20

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 21

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 21

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 22

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 22

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 23

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 23

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 24

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 24

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 25

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 25

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 26

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 26

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 27

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 27

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 28

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 28

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 29

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 29

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 30

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 30

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 31

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 31

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 32

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 32

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 33

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 33

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 34

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 34

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 35

طرح جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به مترو 35

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید