به بهانه روز جهانی کارگر

تاریخ: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگران از ارزشمندترین طبقه و سودمندترین گروه در جامعه ها هستند و چرخ عظیم جوامع بشری با دست توانای کارگران در حرکت و چرخش است. روز کارگر روز همه ملت است، چراکه حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است .
به بهانه روز جهانی کارگر 1

به بهانه روز جهانی کارگر 1

به بهانه روز جهانی کارگر 2

به بهانه روز جهانی کارگر 2

به بهانه روز جهانی کارگر 3

به بهانه روز جهانی کارگر 3

به بهانه روز جهانی کارگر 4

به بهانه روز جهانی کارگر 4

به بهانه روز جهانی کارگر 5

به بهانه روز جهانی کارگر 5

به بهانه روز جهانی کارگر 6

به بهانه روز جهانی کارگر 6

به بهانه روز جهانی کارگر 7

به بهانه روز جهانی کارگر 7

به بهانه روز جهانی کارگر 8

به بهانه روز جهانی کارگر 8

به بهانه روز جهانی کارگر 9

به بهانه روز جهانی کارگر 9

به بهانه روز جهانی کارگر 10

به بهانه روز جهانی کارگر 10

به بهانه روز جهانی کارگر 11

به بهانه روز جهانی کارگر 11

به بهانه روز جهانی کارگر 12

به بهانه روز جهانی کارگر 12

به بهانه روز جهانی کارگر 13

به بهانه روز جهانی کارگر 13

به بهانه روز جهانی کارگر 14

به بهانه روز جهانی کارگر 14

به بهانه روز جهانی کارگر 15

به بهانه روز جهانی کارگر 15

به بهانه روز جهانی کارگر 16

به بهانه روز جهانی کارگر 16

به بهانه روز جهانی کارگر 17

به بهانه روز جهانی کارگر 17

به بهانه روز جهانی کارگر 18

به بهانه روز جهانی کارگر 18

به بهانه روز جهانی کارگر 19

به بهانه روز جهانی کارگر 19

به بهانه روز جهانی کارگر 20

به بهانه روز جهانی کارگر 20

به بهانه روز جهانی کارگر 21

به بهانه روز جهانی کارگر 21

به بهانه روز جهانی کارگر 22

به بهانه روز جهانی کارگر 22

به بهانه روز جهانی کارگر 23

به بهانه روز جهانی کارگر 23

به بهانه روز جهانی کارگر 24

به بهانه روز جهانی کارگر 24

به بهانه روز جهانی کارگر 25

به بهانه روز جهانی کارگر 25

به بهانه روز جهانی کارگر 26

به بهانه روز جهانی کارگر 26

به بهانه روز جهانی کارگر 27

به بهانه روز جهانی کارگر 27

به بهانه روز جهانی کارگر 28

به بهانه روز جهانی کارگر 28

به بهانه روز جهانی کارگر 29

به بهانه روز جهانی کارگر 29

به بهانه روز جهانی کارگر 30

به بهانه روز جهانی کارگر 30

به بهانه روز جهانی کارگر 31

به بهانه روز جهانی کارگر 31

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید