آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران

تاریخ: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران در منطقه 22 برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 1

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 1

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 2

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 2

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 3

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 3

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 4

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 4

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 5

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 5

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 6

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 6

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 7

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 7

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 8

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 8

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 9

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 9

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 10

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 10

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 11

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 11

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 12

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 12

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 13

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 13

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 14

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 14

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 15

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 15

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 16

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 16

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 17

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 17

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 18

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 18

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 19

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 19

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 20

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 20

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 21

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 21

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 22

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 22

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 23

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 23

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 24

آیین رونمایی از پوشش جدید حریم بانان شهر تهران 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید