فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان

تاریخ: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
در ماه مبارک رمضان به دلیل شرایط افراد روزه دار عملا میزان خرید شهروندان در ساعات پیش از افطار با دشواری هایی همراه است، از همین رو شهروند با افزایش ساعت کاری فروشگاه های شهروند از ساعت ٨ تا ٢٣ و افزودن تعداد فروشگاه های شبانه روزی توانسته تامین مایحتاج مورد نیاز مردم را با آرامش خاطر بیشتری فراهم کند.
عکاس: محمد دلکش
فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 1

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 1

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 2

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 2

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 3

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 3

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 4

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 4

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 5

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 5

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 6

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 6

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 7

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 7

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 8

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 8

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 9

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 9

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 10

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 10

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 11

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 11

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 12

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 12

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 13

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 13

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 14

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 14

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 15

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 15

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 16

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 16

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 17

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 17

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 18

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 18

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 19

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 19

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 20

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 20

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 21

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 21

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 22

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 22

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 23

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 23

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 24

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 24

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 25

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 25

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 26

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 26

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 27

فروشگاه شهروند بیهقی در ماه مبارک رمضان 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید