رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران

تاریخ: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
رزمایش ضدعفونی معابر شهر تهران ظهر امروز چهارشنبه 27 فروردین 1399 توسط سازمان بسیج شهرداری تهران در بوستان ولایت برگزار شد.
عکاس: احمد آقاسیانی
رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 26

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 26

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 27

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 27

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 1

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 1

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 2

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 2

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 3

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 3

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 4

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 4

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 5

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 5

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 6

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 6

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 7

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 7

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 8

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 8

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 9

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 9

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 10

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 10

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 11

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 11

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 12

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 12

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 13

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 13

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 14

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 14

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 15

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 15

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 16

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 16

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 17

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 17

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 18

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 18

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 19

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 19

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 20

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 20

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 21

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 21

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 22

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 22

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 23

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 23

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 24

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 24

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 25

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 25

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 26

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 26

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 27

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 27

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 28

رزمایش ضدعفونی معابر سازمان بسیج شهرداری تهران 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید