روز طبیعت متفاوت در شهر تهران-2

تاریخ: ۱۳ فروردین ۱۳۹۹
روز طبیعت سال 1399، به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور و به دنبال آن در شهر تهران متفاوت از هر سال برگزار گردید . شهروندان تهرانی این روز را در منازل خود سپری کردند و یگان حفاظت شهرداری و نیروی انتظامی و راهور تهران نیز برای جلوگیری از هرگونه مراجعه احتمالی شهروندان به بوستان ها در مقابل درهای بوستان ها و خیابان های اطراف حضور داشتند .
عکاس: وحید شیخی
روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 1

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 1

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 2

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 2

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 3

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 3

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 4

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 4

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 5

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 5

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 6

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 6

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 7

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 7

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 8

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 8

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 9

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 9

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 10

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 10

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 11

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 11

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 12

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 12

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 13

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 13

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 14

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 14

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 15

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 15

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 16

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 16

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 17

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 17

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 18

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 18

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 19

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 19

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 20

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 20

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 21

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 21

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 22

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 22

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 23

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 23

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 24

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 24

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 25

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 25

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 26

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 26

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 27

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 27

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 28

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 28

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 29

روز طبیعت متفاوت در شهر تهران 2 29

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید