تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

تاریخ: ۹ فروردین ۱۳۹۹
برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بازار تهران تا 15 فروردین 1399 تعطیل شد.
عکاس: شایان محرابی
تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 1

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 1

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 2

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 2

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 3

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 3

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 4

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 4

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 5

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 5

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 6

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 6

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 7

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 7

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 8

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 8

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 9

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 9

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 10

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 10

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 11

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 11

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 12

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 12

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 13

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 13

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 14

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 14

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 15

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 15

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 16

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 16

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 17

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 17

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 18

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 18

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 19

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 19

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 20

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 20

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 21

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 21

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 22

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 22

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 23

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 23

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 24

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 24

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 25

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 25

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 26

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 26

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 27

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 27

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 28

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 28

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 29

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 29

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 30

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 30

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 31

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 31

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 32

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 32

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 33

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 33

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 34

تعطیلی بازار تهران، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 34

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید