۱۷ فروردین ۱۳۹۹
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۸
کریستف هاملمان نماینده سازمان بهداشت جهانی یکشنبه 25 اسفند 1398 از اقدامات شهرداری تهران در برابر کرونا در گرمخانه خاوران بازدید کرد.
عکاس: شایان محرابی
بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 1

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 1

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 2

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 2

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 3

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 3

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 4

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 4

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 5

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 5

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 6

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 6

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 7

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 7

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 8

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 8

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 9

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 9

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 10

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 10

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 11

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 11

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 12

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 12

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 13

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 13

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 14

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 14

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 15

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 15

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 16

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 16

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 17

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 17

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 18

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 18

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 19

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 19

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 20

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 20

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 21

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 21

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 22

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 22

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 23

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 23

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 24

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 24

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 25

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 25

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 26

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 26

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 27

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 27

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 28

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 28

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 29

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 29

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 30

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از گرمخانه خاوران 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید