۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
صبح روز یکشنبه 20 اسفند ماه 1398، دویست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با حضور 16 نفر از اعضا و ریاست محسن هاشمی رفسنجانی در صحن شورای شهر تهران برگزار شد .
عکاس: سبحان فرج ون
دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 1

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 1

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 2

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 2

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 3

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 3

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 4

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 4

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 5

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 5

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 6

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 6

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 7

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 7

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 8

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 8

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 9

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 9

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 10

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 10

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 11

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 11

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 12

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 12

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 13

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 13

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 14

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 14

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 15

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 15

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 16

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 16

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 17

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 17

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 18

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 18

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 19

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 19

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 20

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 20

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 21

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 21

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 22

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 22

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 23

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 23

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 24

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 24

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 25

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 25

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 26

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 26

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 27

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 27

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 28

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 28

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 29

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 29

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 30

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 30

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 31

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 31

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 32

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 32

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 33

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 33

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 34

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 34

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 35

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 35

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 36

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 36

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 37

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 37

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 38

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 38

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 39

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 39

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 40

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 40

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 41

دویست و چهارمین جلسه شورای شهر 41

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید