۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۸
صبح روز یکشنبه 25 اسفند ماه 1398، دویست و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با حضور 15 نفر از اعضا و ریاست محسن هاشمی رفسنجانی در صحن شورای شهر تهران برگزار شد .
عکاس: سبحان فرج ون
دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 1

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 1

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 2

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 2

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 3

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 3

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 4

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 4

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 5

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 5

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 6

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 6

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 7

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 7

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 8

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 8

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 9

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 9

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 10

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 10

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 11

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 11

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 12

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 12

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 13

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 13

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 14

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 14

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 15

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 15

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 16

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 16

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 17

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 17

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 18

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 18

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 19

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 19

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 20

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 20

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 21

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 21

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 22

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 22

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 23

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 23

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 24

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 24

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 25

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 25

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 26

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 26

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 27

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 27

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 28

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 28

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 29

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 29

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 30

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 30

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 31

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 31

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 32

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 32

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 33

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 33

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 34

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 34

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 35

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 35

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 36

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 36

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 37

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 37

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 38

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 38

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 39

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 39

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 40

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 40

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 41

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 41

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 42

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 42

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 43

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 43

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 44

دویست و پنجمین جلسه شورای شهر 44

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید