رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۸
مراحل ضدعفونی کردن بلوار الغدیر تهران و محلات اطراف (یافت آباد) و رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری توسط آتش نشانی تهران 21 اسفند 1398 انجام شد.
عکاس: شایان محرابی

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 1

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 2

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 3

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 4

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 5

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 6

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 7

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 8

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 9

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 10

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 11

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 12

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 13

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 14

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 15

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 16

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 17

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 18

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 19

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 20

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 21

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 22

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 23

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 24

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 25

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 26

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 27

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 28

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 29

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 30

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 31

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 32

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 33

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 34

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 35

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 36

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 37

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 38

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 39

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 40

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 41

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 42

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 43

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 44

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 45

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 46

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 47

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 48

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 49

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 50

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 51

رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری 52

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید