۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۸
عملیات ضدعفونی و پاکسازی توسط شهرداری تهران صبح جمعه 16 اسفند در بازار تجریش و حاشیه آن انجام شد.
عکاس: سبحان فرج ون
ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 1

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 1

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 2

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 2

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 3

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 3

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 4

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 4

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 5

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 5

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 6

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 6

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 7

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 7

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 8

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 8

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 9

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 9

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 10

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 10

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 11

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 11

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 12

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 12

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 13

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 13

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 14

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 14

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 15

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 15

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 16

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 16

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 17

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 17

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 18

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 18

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 19

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 19

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 20

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 20

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 21

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 21

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 22

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 22

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 23

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 23

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 24

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 24

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 25

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 25

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 26

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 26

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 27

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 27

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 28

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 28

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 29

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 29

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 30

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 30

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 31

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 31

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 32

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 32

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 33

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 33

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 34

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 34

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 35

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 35

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 36

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 36

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 37

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 37

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 38

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش-2 38

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید