۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۸
عملیات ضدعفونی و پاکسازی توسط شهرداری تهران صبح جمعه 16 اسفند در بازار تجریش و حاشیه آن انجام شد.
عکاس: شایان محرابی
ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 1

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 1

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 2

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 2

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 3

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 3

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 4

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 4

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 5

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 5

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 6

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 6

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 7

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 7

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 8

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 8

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 9

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 9

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 10

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 10

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 11

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 11

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 12

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 12

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 13

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 13

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 14

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 14

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 15

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 15

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 16

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 16

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 17

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 17

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 18

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 18

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 19

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 19

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 20

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 20

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 21

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 21

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 22

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 22

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 23

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 23

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 24

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 24

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 25

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 25

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 26

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 26

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 27

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 27

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 28

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 28

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 29

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 29

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 30

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 30

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 31

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 31

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 32

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 32

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 33

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 33

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 34

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 34

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 35

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 35

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 36

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 36

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 37

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 37

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 38

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 38

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 39

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 39

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 40

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 40

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 41

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 41

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 42

ضدعفونی و پاکسازی بازار تجریش 42

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید