۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
بعد از ظهر روز چهارشنبه 14 اسفند ماه 1398، نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری با محوریت موضوع شیوع ویروس کرونا در شهر تهران در سالن مدیریت بحران شهرداری تهران برگزار گردید .
عکاس: سبحان فرج ون
نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 1

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 1

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 2

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 2

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 3

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 3

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 4

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 4

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 5

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 5

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 6

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 6

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 7

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 7

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 8

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 8

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 9

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 9

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 10

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 10

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 11

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 11

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 12

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 12

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 13

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 13

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 14

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 14

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 15

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 15

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 16

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 16

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 17

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 17

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 18

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 18

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 19

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 19

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 20

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 20

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 21

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 21

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 22

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 22

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 23

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 23

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 24

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 24

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 25

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 25

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 26

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 26

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 27

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 27

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 28

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 28

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 29

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 29

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 30

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 30

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 31

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 31

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 32

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 32

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 33

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 33

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 34

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 34

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 35

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 35

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 36

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 36

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 37

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 37

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 38

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 38

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 39

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 39

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 40

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 40

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 41

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 41

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 42

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 42

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 43

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 43

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 44

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 44

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 45

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 45

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 46

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 46

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 47

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 47

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 48

نشست مشترک هیئت ویژه سازمان بهداشت جهانی با مدیران شهری 48

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید