۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۸
جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران یکشنبه 11 اسفند ماه 1398 در این سازمان برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 1

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 1

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 2

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 2

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 3

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 3

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 4

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 4

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 5

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 5

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 6

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 6

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 7

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 7

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 8

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 8

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 9

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 9

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 10

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 10

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 11

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 11

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 12

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 12

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 13

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 13

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 14

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 14

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 15

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 15

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 16

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 16

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 17

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 17

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 18

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 18

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 19

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 19

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 20

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 20

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 21

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 21

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 22

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 22

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 23

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 23

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 24

جلسه کارگروه مشارکت مردمی، مدیریت بحران بیماری کرونا شهرداری تهران 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید